CHROMagar™ Y.enterocolitica

Phát hiện và phân biệt trực tiếp chủng Yersinia enterocolitica gây bệnh

Hình thái khuẩn lạc điển hình

 

Y.enterocolitica gây bệnh                 → Màu tím hoa cà

Y.enterocolitica không gây bệnh và các nhóm khác  →  Màu xanh kim loại hoặc bị ức chế

Thông tin đặt hàng:

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm khi liên hệ đặt hàng:

5000 ml pack .............................................. YE492
Sản phẩm gồm : môi trường cơ bản YE492(B) + supplement YE492(S)

Hiệu suất môi trường

Phân biệt rõ các Yersinia enterocolitica với các vi khuẩn khác:  Khuẩn lạc có màu tím hoa cà đặc trưng

Phân biệt rõ các nhóm Yersinia enterocolitica gây bệnh và nhóm không gây bệnh qua màu sắc khuẩn lạc:

Việc nuôi cấy trên môi trường CIN, không thể phân biệt hai chủng này. Trên môi trường CHROMagar™ Y.enterocolitica : nhóm gây bệnh cho khuẩn lạc màu tím hoa cà, trong khi nhóm không gây bệnh cho khuẩn lạc màu xanh kim loại.

Tính chọn lọc cao: Hạn chế sự phát triển của các nhóm vi sinh vật nền

 

Thành phần môi trường

 

Giới thiêu nhóm Yersinia enterocolitica

Trong số các chi Yersinia, Yersinia enterocolitica là một trong những thực phẩm gây ra tác nhân thường gặp nhất. Tại một số nước, Y.enterocolitica đã lu mờ Shigella và cách tiếp cận SalmonellaCampylobacter là nguyên nhân chủ yếu của viêm dạ dày ruột cấp do vi khuẩn. Khả năng phát triển ở nhiệt độ lạnh làm cho nó trở thành một mối quan tâm ngày càng tăng về an toàn thực phẩm.

Ấn phẩm khoa học