RambaQUICK™ Salmonella Method

Phát hiện nhanh Salmonella bao gồm  S. Typhi, S. Paratyphi và nhóm Salmonella dương tính lactose

Thông tin đặt hàng

Vui lòng tham khảo mã sản phẩm khi liên hệ đặt hàng

Môi trường RambaQUICK™ Salmonella Enrichment
(dung dịch)  gói 1000 ml (100 tests of 10ml):   SQ001 
 
Môi trường CHROMagarTM Salmonella Plus  5000 ml  
(250 đĩa ):                                                  SA162 

Hiệu suất môi trường

Hai lợi ích trong một bước tăng sinh

Môi trường chọn lọc RambaQUICK™ Salmonella Enrichment bao gồm cả hai chức năng cùa môi trường truyền thống RVS và canh trường MKTTN.

Môi trường RambaQUICK™ Salmonella không chỉ chứa hợp chất dinh dưỡng cao cho Salmonella mà còn ức chế sự phát triển của các vi sinh khác.

Phương pháp kiềm nhanh:

Kiểm tra âm tính 2 ngày

Kiểm tra dương tính 3 ngày

Đơn giản : tăng sinh và chọn lọc chung một ống môi trường.

 Đáp ứng yêu cầu  ISO 6579:2002 : Salmonella len man Lactose bao gồm S.typhi, S.paratyphi A và Salmonella dương tính lactose → tím hoa cà

Thành phần môi trường;

 

 

Ấn phẩm khoa học